Vad är viktigast med biblioteket för mig?

Varför är biblioteket viktigt? Dessa sex punkter berättar precis det! Läs och testa vilken av dem som är viktigast för dig.
Sidan är gjord av Finlands biblioteksförening och den svenskspråkiga sidan upprätthålls av Finlands svenska biblioteksförening.
Föreningarnas uppgift är bland annat att främja biblioteksverksamhet.

Gör testet
minulle tärkeintä kirjastossa
Demokrati

I kommunala bibliotek har
alla möjlighet till bildning.

Ett öppet bibliotek stärker läskunnighet, engagerar och ger tillgång till information. På detta sätt är bibliotek viktiga främjare av demokrati.

Visste du att det i Sitras projekt Bibliotek som forum för folkstyret utforskas nya sätt för medborgare och politiker att mötas på biblioteken? Pilotbiblioteken finns i Uleåborg, Åbo, Jakobstad, Imatra, Enare och Mäntyharju.

LÄS MER
minulle tärkeintä kirjastossa
Ekonomi

Biblioteken har både en direkt och indirekt
ekonomisk inverkan på den lokala ekonomin.

Bibliotekens effektivitet har i olika delar av världen utvärderas genom return on investment (ROI)-modellen.

Att utvärdera bibliotekens ekonomiska följder är utmanande, men internationell forskning visar tydligt att biblioteken gör mycket mer nytta än vad de använder offentliga medel.

Visste du att europeiska studier har uppskattat att en euro för bibliotekens användning gynnar samhället med tre till fyra euro?

LÄS MER
minulle tärkeintä kirjastossa
Gemenskap

Med bibliotekens hjälp utvecklas det lokala
kulturlivet samt områdets livskraft.

Kommunbiblioteken erbjuder viktiga gemensamma lokaler för lärande, distansarbete, fritidsintressen och kultur.

Framtidens bibliotek utvecklas för olika användargrupper, som barn, seniorer och nyfinländare – utan fördomar och genom samarbete. Viktiga samarbetsparter är yrkesverksamma inom småbarnspedagogik, skolor, idrottstjänster, ungdomsarbete och föreningar.

Visste du att biblioteket i Otnäs i Esbo
har planerats av skolbarnen själva? Användningen och verksamheten har planerats i samarbete mellan biblioteket, gymnasieeleverna, lärarna och Aalto universitetet.

LÄS MER
minulle tärkeintä kirjastossa
Läskunnighet

Den finländska läskunnigheten visar
oroväckande tecken på att minska.

Pojkars läskunnighet är svagare än flickors. Många vuxna har också betydande brister i sin läskunnighet.

Med bibliotekens hjälp kan läsivern väckas igen. Kommunerna behöver en bred gemensam satsning på läskunnighet. Vi behöver fler läsande vuxna och fler inkörsportar till biblioteken.

Visste du att biblioteksutlåningen var som störst vid millenieskiftet (1995-2005)? Samtidigt låg finländska skolelever i toppen i Pisaundersökningen. Sambandet mellan framgången i Pisa och aktiv biblioteksanvändning berättar hur viktiga biblioteken är för läskunnigheten.

LÄS MER
minulle tärkeintä kirjastossa
Det digitala

Fler och fler människor får hjälp med
digitala utmaningar från sitt lokala bibliotek.

Biblioteksanvändare behöver vägledning för att använda datorer och mobila enheter, i informationssökning samt användning av internettjänster.

Bibliotekens digitala funktioner behöver utvecklas. Vi behöver mer digitalt innehål på biblioteken, som till exempel e-böcker. Förutom samlingar, bör också bibliotekslokalerna och utrustningen vara uppdaterad.

Visste du att en halv miljon finländare redan nu årligen deltar i bibliotekens olika utbildningar i digital kompetens?

LÄS MER
minulle tärkeintä kirjastossa
Hållbar utveckling

Bibliotekens kärna är att stöda
hållbar livsstil genom lån.

Dessutom kan biblioteken kan avsevärt öka medvetenhet om förändringar som sker i miljön och samhället. Det finns många sätt att leva ett hållbart liv och skapa ett hållbart samhälle, och biblioteken behöver berätta om dem.

Visste du att Åbo visar vägen inom hållbar biblioteksbilism? År 2020 togs världens första elbokbuss i bruk i Åbo.

LÄS MER