Demokrati

Ett öppet bibliotek stärker läskunnighet, engagerar och ger tillgång till information. På detta sätt är bibliotek viktiga främjare av demokrati.

Den nya bibliotekslagen togs i bruk för några år sedan. Då lades främjande av samhällelig och kulturell dialog till som en av de allmänna bibliotekens viktigaste uppgifter.

I Sitras projekt Bibliotek som forum för folkstyret utforskas nya sätt för medborgare och politiker att mötas på biblioteken. Pilotbiblioteken finns i Uleåborg, Åbo, Jakobstad, Imatra, Enare och Mäntyharju.

Biblioteken är pionjärer för deltagande budgetering, som innebär att medborgare kan föreslå hur offentliga medel ska användas. Helsingfors stadsbibliotek ordnade workshoppar år 2012, då biblioteksanvändare fick bestämma om ett anslag på 100 000 euro till kommande projekt på centrumbiblioteket Ode.

Tillbaka upp

Ekonomi

Biblioteket bidrar till ortens ekonomi. Studier visar att god läskunnighet kan förknippas med bättre lön. Bibliotekens roll som producenter av utbildning är ovärderlig. Europeiska studier har uppskattat att en euro för bibliotekens användning gynnar samhället med tre till fyra euro.

Hela två av tre finländare använder biblioteket. Biblioteken erbjuder arbets- och studieutrymmen som alla medborgare fritt får använda. Tack vare självbetjäningsbibliotek kan bibliotekens lokaler utnyttjas mer kostnadseffektivt i kommunen. Betydande besparingar kan göras genom samarbete kommuner emellan, till exempel gällande införskaffningar eller transport av böcker.

Intäkter från bibliotekslån kan utgöra nästan en tredjedel av de totala intäkterna för ett skönlitterärt verk.

Tillbaka upp

Gemenskap

Kommunala bibliotek är viktiga, gemensamma mötesplatser. På biblioteket möter alla slags människor varandra i en gratis och säker miljö. En lånar en bok, en annan håller ett möte, en tredje skapar konst och en fjärde jobbar.

Fyra av tio kommuner har planer på att bygga en ny biblioteksbyggnad eller renovera biblioteket under de kommande fem åren. Det kom fram i en nyligen genomförd kommunundersökning. Dessutom planerar en av åtta kommuner att investera i en ny biblioteksbil. Upprätthålls bibliotekets lokaler i din kommun?

Biblioteket är en viktig del av kommunens kulturliv. Vem vill bo i en kommun där ingenting händer? En av följderna av ett mångsidigt och aktivt kulturliv är att det lockar unga vuxna, familjer och högutbildade till kommunen.

Biblioteken tillhandahåller lokaler inte bara för enskilda användare, utan även för andra sammanslutningar och organisationer.

Tillbaka upp

Läskunnighet

Skolelevers läsiver måste väckas igen. Biblioteken behövs för det, säger lärarna. Enligt en undersökning bland klasslärare är bokprat den mest populära metoden för uppmuntran till läsning.

Forskning säger att god läskunnighet utvecklas genom att på fritiden läsa olika sorters texter. För barn är det viktigast med lockande utbud och personlig betjäning.

Barnböcker lånas flitigare än böcker för vuxna, men ändå införskaffas alltför få. Finland når inte upp till internationella rekommendationer. Enligt dem bör biblioteken skaffa en bok per år per barn, men i Finland är siffran för tillfället endast 0,7.

Bibliotekspersonal ger råd om hur vi kan använda medier förnuftigt och agera ansvarsfullt i olika digitala miljöer. Medieutbildning och kritisk läskunnighet blir allt viktigare när opålitlig information och falska nyheter sprids på bland annat sociala medieplattformar.

Varje år görs 84 miljoner lån på biblioteken. De senaste åren har biblioteken utvecklat nya sätt att nå människor som inte ännu läser eller använder biblioteket. Läskunnighet är en grundläggande färdighet som vi alla behöver.

Tillbaka upp

Det digitala

Bibliotekets uppgift är att erbjuda alla medborgare tillgång till e-böcker och annat digitalt innehåll. Bibliotekspersonal runt om i Finland ger dagligen rådgivning om datorer, läsplattor och andra mobila enheter. Deras kompetens behövs för att föra hela Finland in i den digitala eran.

Som en följd av coronapandemin har lån av finskspråkiga e-böcker ökat nästan dubbelt i många städer. Föreningar som SeniorSurf och Enter ry har uppmärksammat biblioteken som utmärkta rum där frivilliga kan erbjuda digital vägledning.

Redan nu deltar en halv miljon finländare årligen i bibliotekens olika utbildningar i digital kompetens. Vi behöver ett nationellt, kommunalt e-bibliotek för att se till att alla har lika tillgång till digitalt innehåll, oavsett boendeort.

Tillbaka upp

Hållbar utveckling

Bibliotekens kärna är att stöda hållbar livsstil genom lån. Biblioteken kan avsevärt öka medvetenhet om förändringar som sker i miljön och samhället.

En konkret åtgärd är att minska användningen av plast. Kuopio slutade till exempel för några år sedan att plasta in böcker, vilket visade sig inte påverka böckernas livslängd. År 2020 togs världens första elbokbuss i bruk i Åbo.

Nästan alla bibliotek använder sig av ett flytande system; böcker stannar kvar på det bibliotek där de återlämnats. Detta system minskar behovet av att flytta böcker från plats till plats.

På biblioteket kan du nuförtiden låna bland annat en borrmaskin eller använda en symaskin. Det här är en liten del av en större helhet: bara en procent av bibliotekens införskaffningar är gymredskap eller liknande utrustning. Att låna ut redskap till lokalbefolkningen är ändå en viktig del av en hållbar livsstil.

Tillbaka upp